aaÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 

Kedves Utasunk!

 

Üdvözöljük az Möbiusz Travel Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. utasainak sorában. Kérjük, gondosan olvassa át, majd aláírásával igazolja a Möbiusz Travel  utazási feltételeit,

mely a továbbiakban, mint UTAZÁSI SZERZŐDÉS értelmezendő, amely létrejött egyrészről a Möbiusz Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1061 Budapest, Andrássy út 10. Adószám: 14562176-2-41, Tel: 354-0744, Fax: 3554-0745, mint utazásszervező,, továbbiakban: Möbiusz Travel, másrészről megrendelő(k), továbbiakban: Utas(ok) között az alábbi feltételekkel:

Az általános szerződési feltételek a Ptk. 389-401 §-a, 415-416 §-a, valamint a hatályos 213-214/1996. (XII.23.) és a 281/2008. (XI.28.) Kormány rendeletben foglaltak

figyelembe vételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, ill.

aláírás előtt a kormányrendelettel együtt alaposan tanulmányozza át! A 214/1996 (XII.23.) Kormány rendelet a megrendeléskor, ill. bármikor irodánkban megtekinthető.

1. A Mőbiusz Travel minden általa bonyolított utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás

időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre történő utazások esetében mindezeket a  Möbiusz Travel

írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

2. A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint a Möbiusz Travelnél átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött

tájékoztatás, egyedi tájékoztató, hibajegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik.

3. Az Utas kijelenti, hogy a Möbiusz Travel utazási szerződésében, tájékoztatójában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt

mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg

befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy a Möbiusz Travel felé igazolja, hogy közte

és a megbízó között szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben

az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából

fakadó, a Möbiusz Travel -t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az Utas, hanem

3. személy javára foglalja le az utat, a Möbiusz Travel nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.

4. Az utazási szerződés az Utasok és a Möbiusz Travel között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg

befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával (fax-, ill. e-mail üzenet is) jön létre.

Ha a jelentkezést a Möbiusz Travel helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szerződés

csak akkor jön létre, ha a Möbiusz Travel az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az

esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha az utazási költség a  Möbiusz Travel számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek

hiányában bármilyen okból következett is be– az utas a szerződés aláírásától függetlenül – az

utazási szerződés létrejöttének feltétele,hogy a befizetett díj, még az utazást megelőzően megérkezzen a Möbiusz Travel számlájára.

.

5. Az utazási szolgáltatások csak a költségek teljes összegének befizetésével

vehetők igénybe. 8. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Möbiusz Travel az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni,

vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles a  Möbiusz Travel -nek költségeit a szabályozott módon és mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.

6. Az Általános

forgalmi adóról szóló törvény 2009. évi változásaiban a törvény 2007/CXXVII: TV 206§ (1) c. pontja szerint (mint adóalany) utasnak az minősül, aki ténylegesen utazik,

tehát csak természetes személy lehet. Amennyiben a megrendelő magánszemély céges számlát kér, vagy eleve céges utat rendel meg, úgy az Áfa törvény 15. szakasza

alapján a szolgáltatás árára +20% Áfát kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet, saját döntése alapján ennek megfelelően céges számlát a Möbiusz Travel

csak úgy állít ki, hogy az eredetileg meghirdetett árra fel kell számítani a törvény által előírt Áfát. Tehát a magánszemélyként megrendelt útra a Möbiusz Travel-nek nem áll módjában céges számlát utólag kiállítani! Az utasbiztosítás értéke a díjban nem szerepel, kivéve külön kérés esetén a Möbiusz Travel és az

utas között utazásképtelenség esetére szóló biztosítás köthető, amely a teljes  díj 5 %- a. Ez a biztosítási módozat csakis a jelentkezéssel, ill. az előleg

megfizetésével egyidejűleg köthető. A kiajánlott díjban nem szereplő,, de

külön felszámításra kerülő díjakat (vízum, biztosítás, repülőtéri illeték, stb…) a Möbiusz Travel a jelentkezéskor az utazási

tájékoztatóban írásban közli. Az útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas maga felel. A Möbiusz Travel köteles az utazási

szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívni erre. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik, a vízum beszerzését az utas

megrendelésére a Möbiusz Travel magyar állampolgárok részére vállalja. A vízum és a beszerzés díja a részvételi díjban nem szerepel. Ha a vízumügyintézést az utas

kérésére a Möbiusz Travel  végzi, akkor irodánk az utas helyett az ügyintézés technikai lebonyolítását vállalja, ugyanakkor, annak esetleges eredménytelenségéért (a

vízumkérelem elutasítása) a Möbiusz Travel-t  felelőssé nem tehetı. A vízumkérelem elutasításából eredő utazás meghiúsulásának stornó költsége az utast terheli.

Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt.

7. A Möbiusz Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 10 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre

nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti.

8. Az utazásszervező nem vállal felelősséget olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek ellenértéke az indulást megelőzően nem kerültek befizetésre.

9. Amennyiben a Möbiusz Travel -en kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb…) azaz vis major

miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, a Möbiusz Travel-t  felelősség nem terheli. Ilyen esetekben a Möbiusz Travel segítséget nyújt az Utas

érdekében és költségére, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.

10. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték valamint a valuta - devizaárfolyam megváltozása miatt a kiajánlott ár módosulhat, melyről a Möbiusz Travel az Utast írásban értesíti.  

11. Jegykiállítás után történő lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő, eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük.

A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek felárak díjai is hozzászámítandók.

 

12. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles, közvetlenül

a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a panaszkönyvbe beírni, jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni, valamint

azoknak a másolatát elkérni. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem

vettek fel jegyzőkönyvet, stb. ) az Utas köteles a Möbiusz Travel-t a honlapon vagy az utas-tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul

értesíteni. A segélytelefon használatának elmulasztásáért az Utas felelős. (214-es tv., 12§/5.) Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó

igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből

származó kárért az Utas felelős. (Ptk. 306.§/4. bekezdés). A Möbiusz Travel köteles a szerződésszegéssel okozott kért megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

13. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Möbiusz Travel, illetve szolgáltatási partnere okoz, a kártérítés felső határa a megrendelt szolgáltatás kétszerese.

14. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. A Möbiusz Travel nem köteles a kiajánlott díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, illetve utazását korábban

megszakítja.

15. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

16. Repülővel történő utazások esetén minden esetben az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-,

repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért irodánkat felelősség nem terheli. Egyéni repülőjegy foglalás esetén a repülőjegy

kiállítása után névcsere nem lehetséges.

.

17. A Möbiusz Travel által kiajánlott díjak a betegség, baleset, és poggyász biztosítás díját nem tartalmazza, azt a részvételi díjon felül – az

éves biztosítással rendelkezők kivételével – irodánkban lehet megkötni. Ára: 480-840 Ft/fı/nap (QBE Atlasz Biztosító). Az utasok kárigényüket közvetlenül a biztosító

felé és kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. A Möbiusz Travel-nek a BBP

biztosítás hatálya alá tartozó káresemények vonatkozásában nincs lehetősége eljárni. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.

18. A Möbiusz Travel kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 3-5 nappal-, ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti

időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor-, írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek

hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Möbiusz Travel-lel történő kapcsolatfelvételt (az ügyeleti

mobilszámot keresse az utas-tájékoztatón vagy a honlapon !), ill. arról a helyi képviseletről, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat.

19. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a

szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

20. A Möbisz Travel által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a

Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.